Project Description

โปรแกรมบริหารห้องพัก Room Manager

ความต้องการระบบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows7, Windows8, Windows8.1 และ Windows10
2. พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เพื่อติดตั้งไม่น้อยกว่า 50MB
3. ใช้งานกับ Hard lock รุ่น Bill-USB-A, Bill-USB-B, RM-USB และ RM-PID
* จะต้องติดตั้งโปรแกรม Driver ร่วมกับ Hard Lock แต่ละรุ่นด้วย
** ถ้าไม่มีฮาร์ดล็อคจะเปิดโปรแกรมได้ แต่ทางานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชั่น
4. มี Framwork.net เวอร์ชั่น 4
คุณสมบัติพิเศษ
1. เชื่อมต่อกับตู้สาขา PHONIK เวอร์ชั่น 5.1.0 เป็นต้นไป ทาง LAN Port หรือ RS-232
* แสดงสถานะการใช้โทรศัพท์ สายว่าง, สายไม่ว่าง, เรียกสายบนหน้าจอแสดงผล
* แสดงหมายเลขของคู่สนทนาบนหน้าจอแสดงผล
* แสดงสถานะของห้องนั้น, สถานะการตั้งปลุก, การสั่งเปิดไฟฟ้าในห้อง, การตั้งห้ามรบกวน
* รับข้อมูลการใช้โทรศัพท์ และคานวณค่าโทรศัพท์ได้
* สั่งตั้งปลุก ห้ามรบกวน การตั้งฝากสาย ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า ไปยังระบบโทรศัพท์ได้
* สั่งล็อคหรือปลดล็อคในการใช้เครื่องโทรศัพท์โทรออกสายนอก
2. เชื่อมต่อกับเครื่องออกบัตร RM-USB เพื่อออกบัตรเปิดประตูห้องพัก
* ใช้งานออกบัตรสาหรับบัตร Mifare เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
* ออกบัตรชนิดต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมประตู เช่นการตั้งค่าหมายเลขห้อง ตั้งเวลาให้ประตู
* ออกบัตรเปิดประตูห้องพัก หรือพื้นที่ที่กาหนดไว้
* แยกบัตรสาหรับลูกค้า ผู้จัดการ แม่บ้าน ยาม สาหรับเข้าพื้นที่ที่กาหนด
3. เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนไทย RM-PID สาหรับเป็นข้อมูลผู้เข้าพัก
4. พิมพ์ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ เปลี่ยนชื่อและแก้ไขรูปแบบได้
5. เพิ่มรายการค่าบริการต่าง เช่น ค่าห้องพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ค่าซักรีด ได้ไม่จากัด
6. User Management การจัดการผู้ใช้งาน ให้ทางานได้ตามที่กาหนดขอบเขตหน้าที่ไว้
7. ใช้งานควบคุมระบบเปิดปิดไฟฟ้าในห้อง (ECS.) ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ได้
8. สามารถสารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้ได้
ฯล

ดาวโหลดโปรแกรม Room Manager

Room Manager v2.0.5