Holiday

วันในสัปดาห์วันที่รายละเอียดของวันหยุด
1.วันอังคาร1 มกราคม 2562วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)
2.วันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562วันตรุษจีน (Chinese New Year)
3.วันอังคาร19 กุมภาพันธ์ 2562วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
4.วันจันทร์8 เมษายน 2562ชดเชยวันจักรี (Chakri Memorial Day)
5.วันจันทร์15 เมษายน 2562วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
6.วันอังคาร16 เมษายน 2562วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
7.วันพุธ17 เมษายน 2562ชดเชยวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
8.วันพุธ1 พฤษภาคม 2562วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
9.วันจันทร์20 พฤษภาคม 2562วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
10.วันอังคาร16 กรกฏาคม 2562วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
11.วันจันทร์29 กรกฎาคม 2562วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
12.วันจันทร์12 สิงหาคม 2562ชดเชยวันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)
13.วันจันทร์14 ตุลาคม 2562ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
14.วันพุธ23 ตุลาคม 2562วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
15.วันพฤหัสบดี5 ธันวาคม 2562วันชาติ/วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)
16.วันอังคาร10 ธันวาคม 2562วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
17.วันอังคาร31 ธันวาคม 2562วันสิ้นปี 2562
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เช้า ตั้งแต่ 8:30 น. - 12:00 น. บ่าย ตั้งแต่13:00 - 17:30 น.